ANBI

SHBVN als ANBI

Met zijn beschikking van 5 januari 2015 heeft de Belastingdienst onze stichting vanaf 22 januari 2014 aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI). Giften aan organisaties die de ANBI-status hebben (en dus nu ook aan de SHBVN) kunnen in beginsel als aftrekpost worden opgevoerd bij de aangifte inkomstenbelasting. Dat maakt het voor (potentiële) donateurs aantrekkelijker om de betreffende organisatie financieel te steunen. Eén van de vereisten die de Belastingdienst stelt aan organisaties met een ANBI-status, is het op de website openbaar maken van een aantal gegevens. Die vindt u op deze pagina. Meer informatie over de ANBI-status kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.


Algemene gegevens

Naam: Stichting Historische Bedrijfsvoertuigen Nederland
Inschrijving: Kamer van Koophandel te Utrecht, nummer 59865717
RSIN: 853673494
Contactgegevens: Secretaris, dhr. K.J. Koning, Barmsijs 36, 3435 BP Nieuwegein


Doelstelling (conform artikel 2 van de statuten)

De stichting heeft ten doel:
– het restaureren, onderhouden, in stand houden en rijvaardig houden van historische bedrijfsvoertuigen (in de meest brede zin van het woord) die ofwel van Nederlandse oorsprong zijn, ofwel in Nederland dienst hebben gedaan en daardoor behoren tot het Nederlandse mobiele erfgoed;
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het in eigendom verkrijgen van de hiervoor bedoelde voertuigen en het beheren voor derden daarvan;
– het met de voertuigen verzorgen van rondritten en/of excursies met een museaal karakter en het deelnemen aan (andere) activiteiten waarbij de voertuigen aan het publiek kunnen worden getoond.


Beleidsplan

Inleiding 
Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de visie van het bestuur en daarmee het te volgen beleid voor de stichting voor de middellange termijn, de periode 2020-2023. Hierbij komen de diverse aspecten aan de orde zoals deze voortvloeien uit de activiteiten van de stichting. Het bestuur zal jaarlijks toetsen of dit plan nog actueel is en of het de te volgen koers goed weergeeft. Zo nodig wordt het plan bijgesteld.

Collectie
Na haar oprichting heeft de stichting in eerste instantie twee autobussen verworven: de International L160 uit 1951 en de Van Hool-Fiat S315 uit 1979. Aangezien de doelstelling van de stichting ruimte laat om ook andere voertuigen (en niet alleen autobussen) te verwerven, is de collectie later uitgebreid met een Renault brandweerwagen uit 1957 en een uit het Nederlandse leger afkomstige Land Rover. Als derde bus is de kleine Van Hool-Fiat 625 N2P aangeschaft, later gevolgd door een soortgenoot, bestemd als “donor” voor het leveren van onderdelen. Gelet op de hoeveelheid werk die met de thans aanwezige collectie nog gemoeid zal zijn, is het beleid voor de komende jaren er op gericht de collectie beperkt te houden tot de huidige omvang. Verder is het een beleidsdoelstelling om de collectie op te nemen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Voor zowel de International als de Van Hool-Fiat S315 is dat inmiddels gebeurd en beide bussen hebben in het register de B-status verkregen. Deze B-status houdt in dat de betreffende bus niet alleen zoveel (cultuur)historische waarde heeft dat hij past in de collectie van de betreffende collectiehouder (C-status), maar dat hij daarnaast nog andere specifieke (cultuurhistorische) waarden heeft. Voor de overige objecten in de collectie zal nog worden bekeken hoe en wanneer deze het beste in het register kunnen worden opgenomen.

Werkzaamheden
Vanzelfsprekend vormen de werkzaamheden aan de bussen de belangrijkste activiteit van de stichting. Voor wat betreft de International gaat het hierbij om een complete restauratie en deels zelfs nieuwbouw. Dit project is van dermate grote omvang dat voltooiing hiervan nog vele jaren zal duren, zeker ook na de huidige planperiode. De aanpak van de restauratie voorziet in het zorgvuldig documenteren en fotograferen van alle onderdelen, constructies, etc. voordat deze worden afgenomen of gedemonteerd. De werkzaamheden aan de Van Hool-Fiat S315 zullen in eerste instantie gericht zijn op het in rijvaardige staat brengen en houden van de bus. Naast periodieke onderhoudswerkzaamheden zullen daarbij ook (partiële) restauraties en dergelijke nodig zijn. Wat betreft deze (grotere) werkzaamheden is het beleid er op gericht om deze gefaseerd uit te voeren. Hiermee blijven dergelijke ingrijpende projecten overzichtelijk en wordt bovenal bereikt dat de bus niet voor lange tijd buiten dienst hoeft te worden gesteld, maar juist zoveel mogelijk beschikbaar blijft. De werkzaamheden aan deze bus zullen in de toekomst mede worden bepaald door de uitkomsten van de jaarlijkse keuringen. Het beleid is dan wel om in die gevallen de betreffende werkzaamheden zo snel mogelijk aan te vatten (mits dit uiteraard mogelijk is binnen de financiële middelen en andere randvoorwaarden). Werkzaamheden aan de Van Hool-Fiat 625 zullen ad hoc worden uitgevoerd, wanneer daar “tussen de bedrijven door” gelegenheid toe bestaat. Wat betreft de Renault brandweerwagen en de Land Rover zijn op de kortere en middellange termijn weinig tot geen werkzaamheden voorzien.

Huisvesting
Voor een zo optimaal mogelijke conditie en behoud van de bussen is het belangrijk dat deze op een goede plaats onderdak worden gestald: droog en in de winter vorstvrij. Deze aanpak zal ook in de toekomst niet veranderen. Goede huisvesting voor de collectie blijft dus een belangrijk element in het beleidsplan.

Ritten en andere activiteiten
Een bus is gemaakt om te rijden en dat geldt ook voor een bus die na zijn werkzame leven nu als “mobiel erfgoed” kan worden bestempeld. Het is dan ook gewenst dat er met de Van Hool-Fiat S315 met enige regelmaat zogenaamde “conditieritten” worden gehouden. Bovendien is het gewenst om de bus nu en dan, bij passende gelegenheden en al dan niet als statische activiteit, aan het publiek te tonen. Ook het maken van rondritten met (bus)hobbyisten valt daar onder. Aan de andere kant is het zeker niet de bedoeling de bus overmatig te belasten en moet er qua inzet dus een balans worden gevonden. Het beleid is er dan ook op gericht om voortdurend kritisch af te wegen welke ritten kunnen en zullen worden uitgevoerd.

Financiën
Het financiële beleid wordt gekenmerkt door voorzichtigheid en het streven naar een gezonde situatie, met enige financiële reserve. Grotere uitgaven worden alleen gedaan indien voldoende middelen beschikbaar zijn. Ook voor de komende jaren wordt voorzien dat de meeste inkomsten zullen worden gegenereerd door de bijdragen die de bestuursleden ter beschikking stellen, aangevuld met de bijdragen van een beperkt aantal donateurs. Waar mogelijk zullen extra bronnen worden aangeboord zoals subsidies. Het bestuur wil in alle opzichten transparant zijn voor wat betreft de financiën. Dat betekent onder andere dat de jaarcijfers en het jaarverslag worden gepubliceerd op de website.

Donateurs en nieuwsbrief
De stichting wordt in financieel opzicht (mede) ondersteund door een nu nog klein aantal donateurs. Het beleid is er opgericht om waar mogelijk dit aantal uit te breiden en tegelijkertijd de bestaande donateurs te blijven binden aan de stichting. Een belangrijk medium daarbij is de nieuwsvoorziening, zowel via de website als in de vorm van een elektronische “nieuwsbrief”, die enkele malen per jaar aan de donateurs en andere belangstellenden wordt toegezonden.

Publiciteit
Naast de hiervoor al genoemde elektronische nieuwsbrief, is de website van de stichting het voornaamste middel voor communicatie en publiciteit. Voor de komende tijd wordt er in het publiciteitsbeleid naar gestreefd de website niet alleen steeds zo actueel mogelijk te houden, maar waar mogelijk ook verder uit te bouwen met relevante items. Dit alles uiteraard binnen de relatief beperkte mogelijkheden qua financiën en capaciteit. Het beleid is er overigens niet op gericht om publiciteit voor de stichting ook via social media te bedrijven.


Bestuurssamenstelling, namen van de bestuurders en het beloningsbeleid

Het bestuur van de SHBVN is als volgt samengesteld:
Voorzitter: B. Stougje
Secretaris: K.J. Koning
Penningmeester: F.A. van den Boogert
Conform artikel 3, vierde lid van de statuten, ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het is aan elk individueel bestuurslid of van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Het voorgaande geldt ook ten aanzien van de (overige) vrijwillige medewerkers: ook voor hen geldt dat zij geen beloning ontvangen, maar eventueel de door hen gemaakte kosten vergoed kunnen krijgen.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten in 2023 betroffen een voorzetting van de restauratie- en reparatiewerkzaamheden aan diverse voertuigen. Onderstaand worden deze in grote lijnen beschreven.

Verhuizing

In 2023 vond een belangrijke verandering plaats. De SHBVN verhuisde van het midden des lands naar een plek in het oosten van Nederland. In korte tijd werden de voertuigen en inventaris naar de nieuwe werkplek overgebracht.

Behalve het transport is er ook nogal wat tijd in beslag genomen om de nieuwe plek in te richten waardoor er minder tijd was om aan de voertuigen te werken.

Van Hool-Fiat S 315

Het remsysteem van deze wagen werd uitgebreid ter hand genomen. Lekkende remcilinders maakten het noodzakelijk om deze extern te laten reviseren en hetzelfde geldt voor de hoofdremcilinders en remboosters. Voor de voorremmen werden in huis nieuwe remleidingen gebogen en tevens werden nieuwe remslangen gemonteerd. Het systeem moet nog worden ontlucht en verder werkend worden gemaakt.

Voorts werden de buizen en remslangen van het koelwatersysteem wegens blijvende lekkage gedemonteerd en vervangen.

De motor vertoonde rond de krukas aan de voorzijde van de motor immer voortdurende olielekkage. Dit heeft waarschijnlijk te maken met een beschadiging van de zitting van de keerring in het distributiedeksel. Besloten werd om dat deksel van de oude motor over te zetten op de nieuwe (nu gemonteerde) motor.

Van Hool-Fiat 625

Vermeldenswaardig is nog dat één band spontaan uit elkaar is gevallen (droogterot) en het reservewiel letterlijk een maatje te klein bleek en de grond niet raakte.

Aan de overige voertuigen (International, Renault Goelette, Land Rover) is niet of nauwelijks gewerkt.

—————————————————————————————————————————

Financiële verantwoording

De jaarverantwoording 2023, bestaande uit de verlies- en winstrekening (overzicht van inkomsten en uitgaven) en de balans per ultimo 2023, is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van  13 januari 2024. Hier vindt u de jaarverantwoording 2023

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hieronder de verslagen, in chronologische volgorde, over voorgaande jaren.

De activiteiten in 2017 betroffen een voorzetting van de restauratie- en reparatiewerkzaamheden aan de beide bussen. Onderstaand worden deze in grote lijnen beschreven.

International

In 2017 is intensiever dan in 2016 aan de International gewerkt. Van beide zijden werd het plaatwerk van de carrosserie verwijderd om beter toegang te verkrijgen tot het ijzeren raamwerk daaronder. Zoals viel te verwachten was het nodige ijzerwerk aangeroest of gewoon compleet weggeroest en moest dat worden vervangen. Dankzij zich steeds verder ontwikkelende las- en constructievaardigheden werden deze werkzaamheden met voortvarendheid aangepakt. Omdat het ijzeren raamwerk op sommige plaatsen schitterde door volledige afwezigheid moest her en der geïmproviseerd worden en zal bij het terug plaatsen van de carrosserie wel blijken hoe goed één en ander is gegaan. Uiteraard zijn meniën en schilderen van het chassis gewoon doorgegaan. Na een uitgebreide speurtocht naar de juiste bouten (gevonden op het internet..) zijn de veerhanden terug gemonteerd aan het chassis. Ook werd daarbij een opnieuw gerichte dwarsbalk weer in het chassis bevestigd.

Van Hool-Fiat

Met de Van Hool-Fiat is het allemaal wat anders gelopen dan we hadden gedacht of wellicht hadden gehoopt.

Na het afronden van diverse werkzaamheden kwam het moment om de wagen apk gekeurd te krijgen in zicht. Inmiddels beschikken we over het felbegeerde apk keuringsbewijs, waarvoor twee bezoeken aan de RDW nodig waren. Het eerste bezoek bracht een aantal afkeurpunten aan het licht die in rap tempo in de weken daarop werden verholpen. Enige roestschade konden we zelf verhelpen, de ongelijke remwerking en remlichten die het op mysterieuze wijze opeens niet meer wilden doen hebben we, na een waardevolle tip van de RDW keurmeester, uitbesteed aan garage Schouten die deze mankementen in no time wist te verhelpen.

Na de euforie kwam helaas enige teleurstelling. Op een uitgebreide proefrit bleek de oliedruk van de motor aan de zeer lage kant en de wagen (nog steeds) ronduit zwabberend te sturen. Momenteel zijn we druk doende met het opsporen van de juiste onderdelen om de wagen weer verder in orde te krijgen.


Financiële verantwoording
D
e jaarverantwoording 2017, bestaande uit de verlies- en winstrekening (overzicht van inkomsten en uitgaven) en de balans per ultimo 2016, is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 24 februari 2018. Hier vindt u de Jaarverantwoording 2017.


De activiteiten in 2018 betroffen een voortzetting van de restauratie- en reparatiewerkzaamheden aan de beide bussen. Onderstaand worden deze in grote lijnen beschreven. Tevens werd het wagenpark uitgebreid.

International

In 2018 is verder gewerkt aan de International. Slechte delen van het raamwerk onder de carrosserie werden op soortgelijke wijze als in de voorgaande jaren vervangen en geconserveerd. Dankzij zich steeds verder ontwikkelende las- en constructievaardigheden en een prima lasapparaat gingen deze werkzaamheden gestaag verder.

Van Hool-Fiat 

Met de Van Hool-Fiat is het ten tijde van dit schrijven geheel anders gelopen dan we hadden voorzien.
Het schilderwerk aan voorbumperhoeken en op andere plekken werd voortgezet en het frame van de achterklep werd deels vervangen.
Vorig jaar maakten we melding van een motor met lage oliedruk en een zwabberende besturing. Beide problemen werden in 2018 aangepakt. Via Van Hool verkregen we een gloednieuw (!) stuurhuis (net als voor andere onderdelen voor een uiterst schappelijke prijs) en werd dit stuurhuis met de nodige moeite gemonteerd. Dat ding was nogal zwaar en paste aanvankelijk niet waar het zou moeten passen…Tevens werd een nieuwe stuurstang gemonteerd.Van de motor werden de hoofdlagers en drijfstanglagers in eigen beheer vervangen. Daarmee leek op een eerste proefrit de (te) lage oliedruk verholpen. Een tweede proefrit…
Reeds eerder constateerden we op een rit dat het gas leek te blijven hangen. De motor wilde niet gelijkmatig in toeren terug vallen en bleef zelfs soms op een toerental steken. Controle van de gasklepbediening leverde niets op. Na het vervangen van de motorlagers en stuurhuis werd een succesvolle proefrit gemaakt. Het laten keuren voor de apk leek daarmee in het vooruitzicht. Een tweede proefrit op de eerste zaterdag in 2019 liep echter catastrofaal af. Op de weg terug, vlak bij de stalling sloeg de motor op hol en scheurde het motorblok…

Renault Goelette

Aan deze wagen zijn nog geen werkzaamheden verricht.

Uitbreiding wagenpark

Het wagenpark werd uitgebreid met een Land Rover van het Nederlands Leger. Het transport van deze wagen verliep “iets” minder vlot dan we dachten het voornemen was deze wagen (topsnelheid 65 km/u…) rijdend over de openbare weg naar de stalling te brengen. Onderweg traden echter diverse malen waterlekkages op en moest gestopt worden om dit provisorisch te verhelpen. Uiteindelijk werd besloten de wagen door een berger naar een garage te laten vervoeren voor reparatie. Na het uitvoeren van deze reparatie werd de wagen rijdend naar de stalling gebracht en werden aldaar verdere reparaties aan het koelsysteem uitgevoerd. De wagen is nu rijdend.


Financiële verantwoording

De jaarverantwoording 2018, bestaande uit de verlies- en winstrekening (overzicht van inkomsten en uitgaven) en de balans per ultimo 2018, is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 24 januari 2019. Hier vindt u de Jaarverantwoording 2018.


De activiteiten in 2019 betroffen een voorzetting van de restauratie- en reparatiewerkzaamheden aan diverse voertuigen. Onderstaand worden deze in grote lijnen beschreven.

Van Hool-Fiat S315

In december 2018 werden de motor- en drijfstanglagers van de Van Hool-Fiat S 315 vervangen. Een eerste proefrit verliep spoedig. De oliedruk was prima, de motor liep goed. Een tweede proefrit verliep evenwel desastreus. Op de terugweg, vlakbij de stalling, bleef het toerental van de motor hangen om even later steeds hoger te worden; de motor sloeg op hol en met een geratel en een dreun af. Op eigen kracht kon de stalling nog net worden bereikt.

De schuldige blijkt de brandstofpomp te zijn, de regelstang is vast komen te zitten waardoor de motor alle brandstof toegevoerd kreeg die de motor maar wilde hebben….

Inmiddels is de motor uitgebouwd en gedeeltelijk gedemonteerd. Eén van de bevestigingen van de drijfstang, waarmee de zuiger met de krukas is verbonden, is losgekomen waarna de drijfstang klem is geraakt tussen krukas en nokkenas.. Het motorblok is op diverse plaatsen gescheurd en niet meer bruikbaar.

Recentelijk is een vervangende, gebruikte motor aangeschaft en een begin gemaakt met het over bouwen van diverse onderdelen. Dat blijkt soms wat meer voeten in de aarde te hebben dan we aanvankelijk dachten. Het over bouwen blijkt bepaald niet zonder slag of stoot te verlopen. De oude motor is voorzien van een stuurbekrachtigingspomp, de nieuwere was dat niet. Simpel over bouwen bleek niet te kunnen want de as die de pomp aandrijft is bij de oude motor langer dan bij de nieuwere. Om die as te kunnen (de) monteren moest het distributiedeksel verwijderd worden en daarvoor moesten diverse poelies van diverse assen getrokken worden. Eén van die poelies zat zodanig vast dat die pas na verwarmen en diverse gerichte klappen los wilde. Toen waren we diverse zaterdagen verder…. De brandstofpomp bleek op de nieuwere motor rechter op te zijn gemonteerd waardoor er geen ruimte was voor de as die vanaf de compressor naar de radiator ventilator loopt en ook de verstuiverleidingen bleken niet meer te passen….

Er zullen nog de nodige zaterdagen voorbij gaan vóórdat er zicht komt op het monteren van de motor in de bus (en dan maar hopen dat alles werkt…).

Voor het overige is stug doorgegaan met reparatie van roestplekken. Van het zijluik waar achter de radiator is gehuisvest is plaatwerk vervangen. Dit zal de komende tijd verder in de verf worden gezet. ook op andere plaatsen waar de verf slecht is wordt cosmetisch werk verricht.

Ook bij één van de motorsteunpunten bleek roest aanwezig, daarvoor is een nieuw stuk ijzer vervaardigd en ingelast.

Van Hool-Fiat 625 (nieuwe aanschaf)

Begin dit jaar werd de collectie uitgebreid met een Van Hool-Fiat van het type 625. De tot camper omgebouwde wagen verkeert in een zeer matige staat. Zowel chassis als carrosserie moeten flink worden aangepakt. Behalve het verwijderen van het camper interieur is er niet veel aan de wagen gewerkt. Inmiddels is er een begin gemaakt met het repareren van roestschade aan de nooddeur.

International

Met enige regelmaat wordt verder gewerkt aan het vervangen en conserveren van chassisdelen van deze wagen.

Renault Goelette, Land Rover

Aan deze voertuigen werden geen werkzaamheden verricht.


Financiële verantwoording

De jaarverantwoording 2019, bestaande uit de verlies- en winstrekening (overzicht van inkomsten en uitgaven) en de balans per ultimo 2019, is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 1 februari 2020. Hier vindt u de jaarverantwoording 2019.


De activiteiten in 2020 betroffen een voorzetting van de restauratie- en reparatiewerkzaamheden aan diverse voertuigen. Onderstaand worden deze in grote lijnen beschreven.

Van Hool-Fiat S315

In het afgelopen jaar is verder gewerkt aan het om- en inbouwen van de vervangende motor. Heel wat onderdelen van de oude motor moesten naar de nieuwe(re) worden overgebouwd. Dit is uiteindelijk gelukt evenals het inbouwen van de motor. Op een eerste proefrit bleek evenwel dat op diverse plaatsen er sprake was van olielekkage. Om deze te kunnen verhelpen (vervangen van diverse keerringen) was het het handigst om de motor maar weer uit te bouwen…. Na diverse werkzaamheden werd de motor weer ingebouwd en proefritten gemaakt. Een eerste rit was succesvol en besloten werd de wagen bij de RDW te laten keuren. Op de rit daar heen  traden er echter problemen in de brandstoftoevoer op en kon de RDW niet meer op tijd worden bereikt. Een tweede afspraak leverde wel het gewenste resultaat op, de wagen werd apk goedgekeurd!

Op een volgende proefrit sloeg echter het noodlot weer toe: we kwamen weer met brandstoftoevoerproblemen (mooi scrabblewoord!) onderweg stil te staan….Nader onderzoek wees uiteindelijk uit dat de brandstoftank ernstig verroest en vervuild was waardoor de brandstoftoevoer verstopt raakte. Inmiddels hebben we een nieuwe tank (uit aluminium) laten vervaardigen. Installatie zal in het komend jaar gaan gebeuren, maar niet nadat (voor de zoveelste maal) weer roestig ijzerwerk is vervangen…

Op cosmetisch gebied is er ook één en ander gebeurd waaronder het in één keer (en in één kleur) spuiten van de gehele voorbumper.

Van Hool-Fiat 625

De SHBVN beschikt over twee van deze voertuigen, de aanvankelijk aangeschafte paarse en de later aangeschafte blauwe wagen die als donorvoertuig zal worden gebruikt. Met name de carrosserie van de blauwe wagen is in betere (of moeten we zeggen minder slechte….) staat dan die van het paarse exemplaar. Ook voor de blauwe wagen geldt dat op diverse plekken de roestduivel weer is los gegaan. Inmiddels zijn bijna alle ruiten van de blauwe 625 verwijderd, zijn diverse sierlijsten, zowel aan buiten- als aan binnenzijde gedemonteerd en zal het komende jaar daarmee verder gegaan worden, teneinde de roestschade te kunnen verhelpen. De paarse 625 diende afgelopen maanden, in verband met het koudere weer en om in verband met corona onderling afstand te kunnen bewaren, als kantine.

Op de valreep is een compleet interieur (stoelen, achterbank) uit een andere (niet 625) touringcar aangeschaft. Hoewel het niet de origineel bij een 625 horend meubilair betreft lijken de stoelen en banken daar wel sterk op.

International

Met enige regelmaat wordt verder gewerkt aan het vervangen en conserveren van chassisdelen van deze wagen. Het chassis is grotendeels van twee lagen menie voorzien om verdere roestvorming te voorkomen. Voor het plaatsen van de accu is een nieuwe accubak vervaardigd.

Land Rover, Renault Goelette.

Aan deze voertuigen is niet gewerkt.

Financiële verantwoording

De jaarverantwoording 2020, bestaande uit de verlies- en winstrekening (overzicht van inkomsten en uitgaven) en de balans per ultimo 2020, is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 27 februari 2021. Hier vindt u de jaarverantwoording 2020.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten in 2021 betroffen een voorzetting van de restauratie- en reparatiewerkzaamheden aan diverse voertuigen. Onderstaand worden deze in grote lijnen beschreven.

Van Hool-Fiat S315

Aan deze wagen werd nog enig cosmetisch werk verricht. De voordeur werd van de laatste definitieve laklaag voorzien, de achterbumper werd gedemonteerd en op schragen gelegd. Op diverse plekken werden scheuren on het polyester gerepareerd. Daarna na het nodige plamuur en schuurwerk werd een eerste laag grondverf aangebracht. Afronding van deze klus volgt in 2022.

De nieuw vervaardigde brandstoftank werd gemonteerd. Bij een proefrit vertoonde de handrem kuren; soms wilde de wagen van de handrem af en soms ook niet. Het monteren van een nieuw handremventiel leek aanvankelijk de oplossing. Helaas werkt het handremsysteem nog steeds niet helemaal goed. Nader onderzoek en hopelijk een oplossing volgt in 2022.

Opnieuw is deze bus goedgekeurd door de RDW en derhalve ook in dat opzicht weer rijvaardig.

Van Hool-Fiat 625

Aan beide voertuigen is gewerkt. Beide voertuigen, in het bijzonder de blauw donorwagen, zijn ontdaan van de carrosserie beplating. Het raamwerk van de donor wagen is in betere staat dan dat van de paarse wagen en dat betekent dat aan dat raamwerk (van de donorwagen dus) nogal wat laswerk is verricht en nog zal moeten worden gedaan.  Ook de donorwagen verkeert niet bepaald in excellente conditie.

En passant werd de motor van het paarse exemplaar, na enig puzzelwerk naar de juiste procedure, gestart. Opvallend was dat deze motor na langdurige stilstand en bij lage temperatuur vlot startte en goed liep.

International L 160

Ook deze wagen is van de carrosseriebeplating ontdaan. Het chassis alsmede het raamwerk van de carrosserie werd verder schoongemaakt en in de menie gezet. Een deuk in het chassis werd vakkundig verwijderd. Diverse onderdelen van de ophanging van de achteras werden afgelakt in glanzend zwart. Verder werden nieuwe veerstroppen op maat gemaakt.

Land Rover, Renault Goelette.

Aan deze voertuigen is niet gewerkt.

Financiële verantwoording

De jaarverantwoording 2021, bestaande uit de verlies- en winstrekening (overzicht van inkomsten en uitgaven) en de balans per ultimo 2021, is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van  28 januari  2022. Hier vindt u de jaarverantwoording 2021.

——————————————————————————————————————————-

De activiteiten in 2022 betroffen een voorzetting van de restauratie- en reparatiewerkzaamheden aan diverse voertuigen. Onderstaand worden deze in grote lijnen beschreven.

Van Hool-Fiat S 315

De achter bumper werd gerepareerd, geschilderd en gemonteerd.

We hadden veel problemen met de (luchtbediende) handrem die er dan weer wel dan weer niet afging. Een nieuwe vierkringsklep deed de handrem weer werken.

De wielcilinders van de achterremmen bleken zo lek als een mandje en werden voor revisie naar een specialist in Limburg gezonden. Na revisie werden deze gemonteerd.  Ontluchten van het remsysteem lukte niet. Ook de hoofdremcilinders konden we niet ontlucht krijgen en toen rees het vermoeden dat ook deze cilinders wel eens “gaar” zouden kunnen zijn. De hoofdremcilinders zijn inmiddels gedemonteerd voor revisie.

Van Hool-Fiat 625

De carrosserie van het paarse voertuig werd verder afgebroken. Te behouden delen, lampen, ramen, sierlijsten en dergelijke werden  gedemonteerd en opgeborgen. In de blauwe 625 werden nieuwe stukken in het carrosserieraamwerk ingelast, dat met high jacks ondersteund werd.

Er werden nieuwe wielbakken gemaakt uit plaatstaal. De brandstoftank werd gespoeld, in de menie gezet en zwart afgelakt.

International L 160

Er is verder gewerkt aan het chassis: delen zijn schoongemaakt, in de menie gezet en zwart gelakt. De achteras en ophangingsdelen (o.a. veerpakketten) zijn schoongemaakt en in de menie gezet. Diverse delen zijn zwart gelakt.  Nieuwe u- bouten werden bij een specialist op maat gemaakt. De achteras is inmiddels geplaatst.

Land Rover, Renault Goelette.

Aan deze voertuigen is niet gewerkt.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Financiële verantwoording

De jaarverantwoording 2022, bestaande uit de verlies- en winstrekening (overzicht van inkomsten en uitgaven) en de balans per ultimo 2022, is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van  21 januari  2023. Hier vindt u de jaarverantwoording 2022.