ANBI

SHBVN als ANBI
Met zijn beschikking van 5 januari 2015 heeft de Belastingdienst onze stichting vanaf 22 januari 2014 aangemerkt als “algemeen nut beogende instelling” (ANBI). Giften aan organisaties die de ANBI-status hebben (en dus nu ook aan de SHBVN) kunnen in beginsel als aftrekpost worden opgevoerd bij de aangifte inkomstenbelasting. Dat maakt het voor (potentiële) donateurs aantrekkelijker om de betreffende organisatie financieel te steunen. Eén van de vereisten die de Belastingdienst stelt aan organisaties met een ANBI-status, is het op de website openbaar maken van een aantal gegevens. Die vindt u op deze pagina. Meer informatie over de ANBI-status kunt u vinden op de website van de Belastingdienst.


Algemene gegevens
Naam: Stichting Historische Bedrijfsvoertuigen Nederland
Inschrijving: Kamer van Koophandel te Utrecht, nummer 59865717
RSIN: 853673494
Contactgegevens: Secretaris, dhr. K.J. Koning, Barmsijs 36, 3435 BP Nieuwegein


Doelstelling (conform artikel 2 van de statuten)
De stichting heeft ten doel:
– het restaureren, onderhouden, in stand houden en rijvaardig houden van historische bedrijfsvoertuigen (in de meest brede zin van het woord) die ofwel van Nederlandse oorsprong zijn, ofwel in Nederland dienst hebben gedaan en daardoor behoren tot het Nederlandse mobiele erfgoed;
– het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
– het in eigendom verkrijgen van de hiervoor bedoelde voertuigen en het beheren voor derden daarvan;
– het met de voertuigen verzorgen van rondritten en/of excursies met een museaal karakter en het deelnemen aan (andere) activiteiten waarbij de voertuigen aan het publiek kunnen worden getoond.


Beleidsplan

Inleiding 
Dit plan beschrijft op hoofdlijnen de visie van het bestuur en daarmee het te volgen beleid voor de stichting voor de middellange termijn, de periode 2015-2018. Hierbij komen de diverse aspecten aan de orde zoals deze voortvloeien uit de activiteiten van de stichting. Het bestuur zal jaarlijks toetsen of dit plan nog actueel is en of het de te volgen koers goed weergeeft. Zo nodig wordt het plan bijgesteld.

Collectie
Na haar oprichting heeft de stichting twee autobussen verworven: de International uit 1951 en de Van Hool-Fiat uit 1979. Hoewel de doelstelling van de stichting ruimte laat om ook andere voertuigen (en niet alleen autobussen) te verwerven, is (ook gelet op de hoeveelheid werk die hiermee nog gemoeid zal zijn) het beleid voor de komende jaren er op gericht de collectie beperkt te houden tot de huidige twee bussen: de International als groot restauratieproject en de Van Hool-Fiat als inzetbare bus. Verder is het een beleidsdoelstelling om de collectie op te nemen in het Nationaal Register Mobiel Erfgoed. Voor de zowel International als de Van Hool-Fiat is dat inmiddels gebeurd en beide bussen hebben in het register de B-status verkregen. Deze B-status houdt in dat de betreffende bus niet alleen zoveel (cultuur)historische waarde heeft dat hij past in de collectie van de betreffende collectiehouder (C-status), maar dat hij daarnaast nog andere specifieke (cultuurhistorische) waarden heeft.

Werkzaamheden
Vanzelfsprekend vormen de werkzaamheden aan de bussen de belangrijkste activiteit van de stichting. Voor wat betreft de International gaat het hierbij om een complete restauratie en deels zelfs nieuwbouw. Dit project is van dermate grote omvang dat voltooiing hiervan nog vele jaren zal duren, zeker ook na de huidige planperiode. De aanpak van de restauratie voorziet in het zorgvuldig documenteren en fotograferen van alle onderdelen, constructies, etc. voordat deze worden afgenomen of gedemonteerd.
De werkzaamheden aan de Van Hool-Fiat zullen in eerste instantie gericht zijn op het in rijvaardige staat brengen en houden van de bus. Naast periodieke onderhoudswerkzaamheden zullen daarbij ook (partiële) restauraties en dergelijke nodig zijn. Wat betreft deze (grotere) werkzaamheden is het beleid er op gericht om deze gefaseerd uit te voeren. Hiermee blijven dergelijke ingrijpende projecten overzichtelijk en wordt bovenal bereikt dat de bus niet voor lange tijd buiten dienst hoeft te worden gesteld, maar juist zoveel mogelijk beschikbaar blijft. De werkzaamheden aan deze bus zullen in de toekomst mede worden bepaald door de uitkomsten van de jaarlijkse keuringen. Het beleid is dan wel om in die gevallen de betreffende werkzaamheden zo snel mogelijk aan te vatten (mits dit uiteraard mogelijk is binnen de financiële middelen en andere randvoorwaarden).

Huisvesting
Voor een zo optimaal mogelijke conditie en behoud van de bussen is het belangrijk dat deze op een goede plaats onderdak wordt gestald: droog en in de winter vorstvrij. Deze aanpak zal ook in de toekomst niet veranderen. Goede huisvesting voor de collectie blijft dus een belangrijk element in het beleidsplan.

Ritten en andere activiteiten
Een bus is gemaakt om te rijden en dat geldt ook voor een bus die na zijn werkzame leven nu als “mobiel erfgoed” kan worden bestempeld. Het is dan ook gewenst dat er met de Van Hool-Fiat met enige regelmaat zogenaamde “conditieritten” worden gehouden. Bovendien is het gewenst om de bus nu en dan, bij passende gelegenheden en al dan niet als statische activiteit, aan het publiek te tonen. Ook het maken van rondritten met (bus)hobbyisten valt daar onder. Aan de andere kant is het zeker niet de bedoeling de bus overmatig te belasten en moet er qua inzet dus een balans worden gevonden. Het beleid is er dan ook op gericht om voortdurend kritisch af te wegen welke ritten kunnen en zullen worden uitgevoerd.

Financiën
Het financiële beleid wordt gekenmerkt door voorzichtigheid en het streven naar een gezonde situatie, met enige financiële reserve. Grotere uitgaven worden alleen gedaan indien voldoende middelen beschikbaar zijn. Ook voor de komende jaren wordt voorzien dat de meeste inkomsten zullen worden gegenereerd door de bijdragen die de bestuursleden ter beschikking stellen, aangevuld met de bijdragen van een beperkt aantal donateurs. Waar mogelijk zullen extra bronnen worden aangeboord zoals subsidies. Het bestuur wil in alle opzichten transparant zijn voor wat betreft de financiën. Dat betekent onder andere dat de jaarcijfers en het jaarverslag worden gepubliceerd op de website.

Donateurs en nieuwsbrief
De stichting wordt in financieel opzicht (mede) ondersteund door een nu nog klein aantal donateurs. Het beleid is er opgericht om waar mogelijk dit aantal uit te breiden en tegelijkertijd de bestaande donateurs te blijven binden aan de stichting. Een belangrijk medium daarbij is de nieuwsvoorziening, zowel via de website als in de vorm van een elektronische “nieuwsbrief”, die enkele malen per jaar aan de donateurs en andere belangstellenden wordt toegezonden.

Publiciteit
Naast de hiervoor al genoemde elektronische nieuwsbrief, is de website van de stichting het voornaamste middel voor communicatie en publiciteit. Voor de komende tijd wordt er in het publiciteitsbeleid naar gestreefd de website niet alleen steeds zo actueel mogelijk te houden, maar waar mogelijk ook verder uit te bouwen met relevante items. Dit alles uiteraard binnen de relatief beperkte mogelijkheden qua financiën en capaciteit.


Bestuurssamenstelling, namen van de bestuurders en het beloningsbeleid
Het bestuur van de SHBVN is als volgt samengesteld:
Voorzitter: B. Stougje
Secretaris: K.J. Koning
Penningmeester: F.A. van den Boogert
Conform artikel 3, vierde lid van de statuten, ontvangen de bestuursleden geen beloning voor hun werkzaamheden. Wel hebben zij recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Het is aan elk individueel bestuurslid of van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt. Het voorgaande geldt ook ten aanzien van de (overige) vrijwillige medewerkers: ook voor hen geldt dat zij geen beloning ontvangen, maar eventueel de door hen gemaakte kosten vergoed kunnen krijgen.


Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De activiteiten in 2016 betroffen, naast de verdere inrichting van de stalling- en werkruimte in Montfoort. een voorzetting van de restauratie- en reparatiewerkzaamheden aan de beide bussen. Onderstaand worden deze in grote lijnen beschreven.

International

Het chassis is verder schoongemaakt en in de menie gezet. Op sommige delen is wat klein laswerk verricht. Om aan de achterzijde beter te kunnen werken is de achteras gedemonteerd en is het chassis op steunen gezet. Dat ging allemaal een stuk minder vlot dan het hier is opgeschreven en ons pneumatisch gereedschap mocht zijn diensten weer volop bewijzen….

Fiat-Van Hool

Na al enige ingrijpende reparaties van roestschade in 2015 constateerden we dat een bint in het front zich grotendeels had overgegeven aan de roestduivel. Maar ja, vóór dat bint zit wel een kunststof front. Na enig wikken en wegen werd besloten om dat front dan toch maar door te zagen onder de koplampen, op een plaats waar de zaagsnede het minst zichtbaar zou zijn, om zodoende toegang tot het bint te krijgen. Van een recht stuk profiel is door middel van het op vaste afstanden inzagen en buigen een gebogen profiel gemaakt dat na veel passen en meten uiteindelijk kon worden ingelast.

Wij hebben het ernstige vermoeden dat dit busje als “botsautootje” is gebruikt. De polyester voorbumper bleek namelijk op diverse plekken gescheurd te zijn evenals de achterbumper. Ook die werd gedemonteerd waarbij het metalen binnenframe op enkele plekken schitterde door afwezigheid…

De in de voorbumper gemonteerde mistlampen bleken hun beste tijd te hebben gehad. Via ebay waren gelukkig nog nieuwe exemplaren te vinden.

De voordeur hing in geopende toestand scheef naar achteren, ook die had vermoedelijk ooit eens een klap gehad. Het onderste gedeelte van het deurscharnier werd gericht waarna de deur beter leek te sluiten. De nieuw aangeschafte onderste geleidearm moet nog worden gemonteerd.

In motorisch opzicht werd gewerkt aan de compressor, die olie lekte langs een afdichtring. Aan de hand van het onderdeelnummer konden vervangende onderdelen in Duitsland worden gevonden. De compressor werd voorzien van een nieuwe afdichtring en wederom gemonteerd.

Van de carrosserie werden de spatbordranden met nieuwe schroefjes en kit opnieuw (en nu goed….) gemonteerd.

Van de voorklep waarachter het reservewiel huist, werd het sluitmechanisme deels gerepareerd; sommige onderdelen hebben we nog niet kunnen bemachtigen

Voorts zijn ook in 2016 via een sloperij weer diverse carrosseriedelen aangekocht. Deels om de komende tijd te worden gebruikt, deels als reserve.


Financiële verantwoording
D
e jaarverantwoording 2015, bestaande uit de verlies- en winstrekening (overzicht van inkomsten en uitgaven) en de balans per ultimo 2015, is door het bestuur vastgesteld in haar vergadering van 4 februari 2017. Hier vindt u de Jaarverantwoording 2016.